گرداب سنگین

 

 

ـــ  « گِرا گِرتــِـمَه ؛ » ١

     تاب ؟

             تن ِ تب کرده ، اما نه آبدار :

                                      برشته ، خشک ،

                                                               خشخاشی . 

      تاب !

             تب بر حتی علاوه نمی شود ؛

                                                      بریانی :

                       قُــل با قُــل جگر ــ اش ؛ [ جگرتو جیگر ! ]

                                                                    بدرود ؛

                                        آسایشگاه اعصاب و نسوج . 

     راست ــ اش ، زور ــ اش        

                           خیـــلی بـــرزور است بدر ِ من

                             و گر نه این گرداب سنگیــن

                               باد بــیــد لـرزان ما نبود .

ـــ « گرا گرتمه . »

     از کدامین تاب حرف میزنی ؟

                        تابِ دلغشه ی مرموز تاب عباسقلیخانی ،

                                                               فرا و فرازتر تا

                          شاید که فرود آید از ÷شت برادر ؛

تا آن وقت  « چقلی بخوریم » ٢ ؟ 

 « هوا لواطه ! »

ـــ  « گران ِ بی دوء . » ٣

     یا نکند

     بر ــ ات داشته هوا که :

                                    لیلای منکجائی ؟

                                   خیلی خوب خانم ،

                                                             داد نزن !

     به هر حال من را اینجا رد می کنم

                                                   اگر چه ،

                                            شما ، خوش ــ نا ...

 

ـــ  « گران بی دو . گران بی دو . »

     بوعطا و سلمک ــ ام را گو که شور آمد ، که واج ۴ !

     نه ، عزیزکم ؟

                         «  بــِـزرّان ، [ اَره ] بــــِـزرّان ،

                                                          آی عازیـــزکم . »

     تا در تب و تاب طیب ، شما 

                                 سرخوشان مست دل از دست ...

                           « بــــِــز ِرّانِمــَـه . » ۵

                                                     دلجوش کار ،

                                                    د ِ ــ ندارد اینجا .

         بزران ،

                   آه هی ، بزران

                                       کودک بازیگوش ؛ 

                                                              روی تاب .

                                                          شاید از فردا باز ...

ـــ  « مـــَــر عـــِــلاجـــِــم ... » :

                                          دوشهای مست دقت کنند ؛

                                                  دقت کنید لطفاً :

                                        راه تاریک است ومقصد نابدید ؛

               بر ــ دار دیدم :

                                    سیاهی تا

                           چکانا ــ آب سبلت هایتان

                        مار نکرده کرم های ایوب ما را ،

                                       همتی !

                   دست به دستم کنید شیر مادرانتان که

                     دست و دست کرده باشید از دست :

                      در گرداب سنگین یا که هایل یاکه یا

                             گردبادی ، گرانائی گران ،

                                   گرُ !  ،  گران گرُ

                                       با نه دود .

 

 

                                                    ١۴/٣/٩٠

                                                            خرم آباد ــ جینگیر آباد *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 *  همان جن ــ گیر !

١ ــ  آتش گرفته ام با لفظ لکی .

٢ ــ  همان چرخ خوردن .

٣ ــ  آتش بی دود با لفظ لکی .

۴ ــ  با آمدن که به قرینه ی لفظی محذوف است ، همان شور

       و برانگیختگی با لفظ گیلکی گالشی .

۵ ــ  بزرّان :  با لفظ لکی کنایه از به صدا در آوردن زنگوله بخت .

       بزرانمه ، کنایه ی از سر گذشتگی آب ؛ شاید !

 

/ 6 نظر / 6 بازدید
مریم

ببخشید ... س . ص ا ؟ خب این یکی س . ت بود . به هرحال کچا دانند حال ما سبکباران ساحل ها ! ها ؟ به قول یکی آها !

اشکان

اگر از استخونم وا کنه پوست ...

مریم

ما تسلیم آقا ... شما شنا بفرمایید رو آبی زیر آبی ... ما خودمون تو همین ساحل داریم آفتاب می گیریم ... فکر کنم منظورتون همون کناره بوده شده کنایه وگرنه ما کجا و صنعت بدیع کنایه کجا ... ! ما کناره گرفتیم شد کنایه اما شما چه کناره بگیرید و چه کنایه بگویید ... خب بگو هر آنچه توانی که جای آن داری ... داری ؟ ![عینک]

اشکان

کشنده نیست می ... ید [نیشخند]

پوژمان

بعد از خیلی وقت آزاد شدم خوبی اخوی