بهاریه

 

-  کوس ناموس ،

                      تو بر کنگره ی عرش .

-- زنیم !

-  علم عشق ،

                    تو بر بام ...

-- سماوات بریم ؟

-  شرممان باد ز پشمینه ی آلوده ی خویش

              گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم !

/ 0 نظر / 19 بازدید