سنگین سماع

 

 

        هه   بنِا ، بنِا !   [ اَره ] نـــــــــــازارِم بنا ؛

        نازارم کِردی ، [ شیرین ] شو نِـیـلم تنی یا .

        اَر دوس به زانه ، مِه حــــــــــــالِم چویّنه ؛

        نه زِلفَ مِیّ لِه ، نه خــــــــــــــال وَ سینه .

 

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید